vrijdag, 16 april 2021

Komt het rijbewijs met punten er nu al dan niet?

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Komt het rijbewijs met punten er nu al dan niet? © Fod Mobiliteit
Terwijl de vorige federale regering het rijbewijs met punten niet wilde invoeren nam de huidige regering het wel op in het regeerakkoord en verzekerde de minister van Justitie dat het er deze legislatuur komt. Uit het voorontwerp van het federaal plan voor duurzame ontwikkeling van de minister van Klimaat en uit de beleidsverklaring van de minister van Mobiliteit moet dan weer blijken dat de regering zich niet tot die optie wil beperken. Komt het er nu of komt het er niet? Het mogelijke invoeren van een rijbewijs met punten in ons land, naar het voorbeeld van bijvoorbeeld Frankrijk, Nederland en nog 20 andere Europese landen, is duidelijk een werk van lange adem. Reeds op 18 juli 1990, meer dan dertig jaar geleden, werd het plan voor de invoering ervan onder de verantwoordelijkheid van toenmalig minister van Verkeer Jean-Luc Dehaene via een Koninklijk Besluit in de Belgische wet opgenomen, maar het bleef tot op heden dode letter omdat er geen uitvoeringsbesluiten kwamen.

In mei 2018 werd door toenmalig Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) nog gesteld dat het er vooralsnog niet zou komen, omdat uit een studie van verkeersveiligheidsinstituut VIAS gebleken was dat het weinig of geen effect zou hebben zolang de pakkans voor verkeersovertredingen op onze wegen niet groter werd. Een rijbewijs met punten kost ook geld. De kostprijs ervan werd in 2018 nog op een eenmalige investering van € 5 miljoen en een jaarlijks terugkerende kostprijs van € 8 miljoen begroot.

Uit de vergetelheid gehaald

In het regeerakkoord van de nieuwe federale Vivaldicoalitie werd op pagina 57 in het kader van de verkeersveiligheid gesteld dat het rijbewijs met punten zou of zal worden ingevoerd. Letterlijk staat er in het akkoord dat “een studie over de rol van het rijbewijs met punten in vergelijking met andere landen … zal worden uitgevoerd.” “De regering maakt werk van een structurele aanpak van hardnekkige recidive, ook voor overtredingen die doorgaans afgehandeld worden met een onmiddellijke inning. De wet betreffende het rijbewijs met punten vormt hiervoor de basis.”

De wet van 1990 zou zo na meer dan dertig jaar niet langer dode letter blijven. Op dat vlak stelde de nieuwe minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in november 2020 nog in zijn beleidsverklaring voor het parlement dat het rijbewijs met punten er zeker in deze legislatuur komt. Hij hangt daarvoor echter af van Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), die tot op heden nog niet gecommuniceerd heeft over concrete plannen in die richting, los van wat op pagina 20 in zijn beleidsverklaring stond. Daarin sprak hij zich trouwens niet formeel uit in de richting van een dergelijk rijbewijs, aangezien hij er letterlijk stelt dat hij zich “niet wil beperken tot deze optie”.

Zelfde zin in Federaal Plan Duurzame ontwikkeling 

In het op 19 maart van dit jaar door minister voor Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi (Ecolo) aan de ministerraad voorgestelde voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling wordt ook over het rijbewijs met punten gesproken. 

Op pagina 80 stelt het plan, in het kader van paragraaf 8.2.2, “Recidive en straffeloosheid bestrijden”, dat het zaak is “De studie over het rijbewijs met punten (te) verfijnen zonder zich te moeten beperken tot deze optie. Er zullen ook andere mogelijkheden worden onderzocht om in het stadium van de onmiddellijke inning voor de meest problematische overtredingen op het gebied van verkeersveiligheid rekening te houden met recidive.”…

Dat is een hele woordenbrij, maar opvallend is toch het feit dat in dit document van en voor de federale regering gesteld wordt dat een en ander zal gebeuren “zonder zich te moeten beperkten tot deze optie.” Dat komt volledig overeen met wat minister Gilkinet in zijn eigen beleidsverklaring al stelde. 

Zou dit dan inhouden dat opnieuw wordt getwijfeld aan de invoering van dat rijbewijs met punten? Dat er een verschil in visie is tussen de Open VLD-minister van Justitie en de Ecolo-ministers van Klimaat en Mobiliteit? Zou het puntenrijbewijs er dan, ondanks alles, opnieuw niet komen?

1Georges Gilkinet Jesse De Meulenaere        © Jesse De Meulenaere

We stelden de vraag naar de stand van zaken aan Litte Frooninckx, woordvoerder van Vice-premier en minister van Mobiliteit Gilkinet. Zij gaf het volgende antwoord van de minister mee: “Verkeersveiligheid is een prioriteit. Elke dode die sterft op de weg is er één te veel. Mijn diensten werken hier hard aan. Twee jaar geleden was er een haalbaarheidsstudie naar het rijbewijs met punten. Net als in het regeerakkoord staat, heeft mijn administratie aan Vias gevraagd om deze studie te verfijnen en de update van de studie loopt nu, met een literatuurstudie en een benchmark. Omdat ik me niet wil beperken tot deze optie, analyseren mijn diensten ook andere opties om recidive zo veel mogelijk terug te dringen. Ook dit is aan de gang.”

De diensten van minister Gilkinet wachten dus op de resultaten van een update van de studie van het VIAS en zullen op basis daarvan verder kijken wat ze gaan doen, maar ook hier komen “andere opties” opnieuw nadrukkelijk naar voren. 

De enige manier om te weten of dat rijbewijs met punten er uiteindelijk zal komen is dus door geduld te oefenen, en af te wachten of de woorden van minister van Justitie Van Quickenborne, dat het rijbewijs er zeker komt tijdens deze legislatuur, al dan niet dode letter blijven. Mocht het er tegen 2024 nog altijd niet zijn, zal tussen de publicatie van de wet in 1990 en 2024 niet minder dan 34 jaar voorbijgegaan zijn.

Heeft zo’n rijbewijs met punten eigenlijk zin?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt volgens het kennisinstituut rond verkeersveiligheid VIAS dat de invoering van een dergelijk puntenrijbewijs op lange termijn niet voor meer verkeersveiligheid zorgt. Volgens Stef Willems van VIAS, daarover ondervraagd in 2018, “heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat het effect van een rijbewijs met punten vaak van korte duur is. Het duurt slechts een jaar à anderhalf jaar vooraleer het effect daalt en het aantal slachtoffers weer stijgt.” De vraag is of de “update” van die studie waar Gilkinet naar verwijst een ander resultaat zal opleveren.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy